Vägarbete.

Asfaltsläggning utförd av Peab. Foto: Peab

Säkerhet före pris när vägarbeten ska upphandlas

av Erik Säfvenberg07 januari 2021

Företaget Peab och fackförbundet Seko vill se att säkerhet sätts före pris i upphandlingar av vägarbeten.

Fokus på säkerhet och sund konkurrens i upphandlingar. Det skulle hela samhället vinna på anser Peab, som efterlyser dialog där väghållare, entreprenörer och myndigheter tillsammans arbetar för en förbättring. Även fackförbundet Seko vill se en förändring.

Bättre efterlevnad

I augusti presenterade Transportstyrelsen sin rapport "Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg" (PDF). Några av slutsatserna i rapporten är att regelverken, som anses tillräckliga, måste efterlevas bättre. Men i ett avseende önskas ökad tydlighet, och det gäller hastighetsbegränsningar. Nu är ansvaret för dessa uppdelade mellan Transportstyrelsen och Trafikverket. Rapporten pekar på att det finns skäl att "överväga att komplettera eller i vart fall förtydliga bemyndigandet så att det uttryckligen avser hastighetsbegränsningar som meddelas genom andra föreskrifter än lokala trafikföreskrifter".

Stor oro hos Seko

Fackförbundet Seko slår i rapporten ”Med fara för livet” fast att hela 91 procent uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. 2009 var den siffran 47 procent.

Det är inte bara den ökade oron ökat utan även incidenterna. För tio år sedan var det 31 procent av vägarbetarna som under det senaste året varit med om någon incident på sin arbetsplats. 2019 har denna siffra stigit till hela 59 procent.

Respekt för liv och hälsa

– Det är en oacceptabel utveckling. En vägarbetare har ingen air-bag som skydd när de jobbar på vägen till skillnad från de många bilförare som ofta blåser förbi i höga hastigheter. Det handlar i grunden om respekten för andra medmänniskors liv och hälsa, sa Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, i anslutning till att rapporten släpptes och sa vidare att:

Vi ser också hur entreprenörer konkurrerar med priset för att vinna upphandlingar på vägprojekt. När alla kostnader ska pressas riskerar också säkerheten att få stå tillbaka. Vad är egentligen priset på en människas liv? Säkerheten får aldrig vara det som får stå tillbaka när kostnaderna ska hållas nere.

Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson

Peab vill se förändringar

Företaget Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på cirka 58 miljarder kronor. De delar slutsatserna i Transportstyrelsens rapport, men efterlyser också fler åtgärder som skulle ge bättre förutsättningar att skapa en trygg miljö för personal och trafikanter.

Även bilden av vägarbetarnas situation bekräftas av Peabs egna erfarenheter. Vid en tillfällig hastighetsmätning förbi ett av Peabs asfalteringsarbeten tydliggörs en av orsakerna till oro bland medarbetare.

– Fordon som passerar i för hög hastighet är mer regel än undantag. När vi satte upp en hastighetsmätare vid ett av våra asfalteringsarbeten registrerades över 1 000 fortkörare under två dygn. Det här utsätter både vår personal och andra trafikanter för fara, berättar Anncatrin Elversson, trafikanordningschef Peab.

Prioriteringar

I Transportstyrelsens rapport slås fast att trafiken, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, i första hand ska ledas om så att den inte passerar vägarbetet. Peab håller med om att omledning är det bästa sättet att skapa säkra arbets- och trafikmiljöer, men upplever att framkomligheten alltför ofta prioriteras högre.

Fokus på lägsta pris innebär också att den entreprenör som föreslår extra säkerhetsåtgärder kan bli för dyr och förlora upphandlingen.  

Väghållare kan utesluta omledning utan krav på att redogöra för hur de kommit fram till det, eller hur arbetet ska kunna utföras säkert med angivet alternativ. Det överlåts till oss entreprenörer att lösa. Vi kan ställas inför faktum att utrymme saknas för att skapa betryggande avstånd till trafiken eller placera ut de skydd som krävs.

Anncatrin Elversson, trafikanordningschef Peab.

Rapporten visar också att andelen godkända vägarbeten i Trafikverkets kontroller sjunker. För Peab är kontrollerna viktiga bidrag i det förbyggande säkerhetsarbetet, men vill se fler riktade kontroller där riskerna är störst för ökad effektivitet.

– I dag räcker det med en enda mindre avvikelse för att ett helt vägarbete ska räknas som icke godkänt. Det ger lika stort utslag i statistiken som ett vägarbete med ett stort antal allvarliga fel, där entreprenören tydligt brister i kunskap eller regelefterlevnad. Tillsammans med det faktum att viten inte alltid döms ut vid överträdelser, riskerar det att skapa en snedvriden konkurrens där oseriösa aktörer kan vinna på att tumma på säkerheten, säger Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg Peab.

Peabs förslag för säkrare vägarbeten:

  • En upphandling som sätter säkerhet före kostnad och framkomlighet, och en sund konkurrens där allvarliga säkerhetsbrister och regelöverträdelser får tydliga konsekvenser.
  • Skärpt efterlevnad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter så att de får avsedd effekt. Omledning skapar de bästa förutsättningarna för en säker arbets- och trafikmiljö.
  • Riktade kontroller där riskerna är störst samt utförliga analyser som identifierar prioriterade åtgärder. Det ser vi som ett gemensamt ansvar där vi gärna bidrar i samverkan.

Sekos krav:

  • Kraftig höjning av fortkörningsböter och mer hastighetsbevakning vid vägarbeten.
  • Arbetsmiljön för vägarbetare får aldrig vara en parameter att skära ned på för att vinna en upphandling.
  • Arbetsmiljöverket och väghållarna måste bli bättre på att genomföra inspektioner på vägarbetsplatser.
  • Minska antalet entreprenörsled till maximalt två för att öka möjligheten att utkräva ansvar.
  • "Arbete på väg" bör bli en ny del av teorin för att få körkort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *