Byggkran och byggnadsarbetare.

Byggandet är starkt, trots pandemin, och nu skriver Boverket upp sin prognos for 2021. Foto: Shivendu Shukla/Unsplash

Prognosen skrivs upp för bostadsbyggandet 2021

av Erik Säfvenberg08 januari 2021

Det är full fart på bostadsbyggandet i landet. Enligt Boverket har bostadsbyggandet till och med överstigit bedömningen som verket gjorde före pandemin. Boverkets skriver nu upp sina prognoser för 2021.

Två gånger per år analyserar Boverket utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden och tar fram en prognos för bostadsbyggandet. Analysen och prognosen bygger på uppgifter från olika källor tillsammans med uppgifter ur deras egen statistik.

Enligt den senaste statistiken ökade bostadsbyggandet under 2020. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt. 

Bättre än förväntat

– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Utvecklingen skiljer sig dock markant åt i landet. Här är de tio regioner med det största byggbehovet. De står tillsammans för 87 procent av det totala behovet under 2020–2029 och de tre storstadsregionerna står ensamma för 70 procent.

Starkaste byggregionerna

  1. Stockholm
  2. Göteborg
  3. Malmö-Lund
  4. Linköping-Norrköping
  5. Jönköping
  6. Västerås
  7. Örebro
  8. Halmstad
  9. Kristianstad-Hässleholm
  10. Eskilstuna

Bostadspriserna har ökat rejält i år, vilket lägger grunden för ett ökat byggande av bostadsrätter och småhus under 2021. Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter samtidigt minskar något. Detta trots att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021.

– Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Underskott på bostäder

Boverket har också uppdaterat sin bedömning över hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige. Beräkningarna visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. 

Det finns, trots det, ett fortsatt stort underskott av bostäder på grund av att det tidigare år inte byggts tillräckligt många som behövts.

Över 60 000 bostäder årligen

– Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020–2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen. Det ser olika ut i landet i hur mycket och vad som behöver byggas. Större delen av byggbehovet finns i relativt få av landets FA-regioner (Faktiska Analys-regioner/red anm). Men även i övriga regioner kan det finnas ett byggbehov för åldersgrupper som ökar, eller en lokal efterfrågan utöver vad byggbehovsberäkningen visar, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.

Mer statistik från Boverket:

Boverkets indikatorer (PDF)

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/2020-12-boverkets-indikatorer.pdf

Regionala byggbehovsberäkningar 2020–2029

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/behov-av-bostadsbyggande/byggbehovsberakningar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *